Kitaran Hayat Pembangunan Sistem | 7 Fasa, & Faedah

Kitaran hayat pembangunan sistem merupakan satu proses yang penting dalam pembangunan sesuatu sistem.

Proses ini melibatkan semua aspek dari permulaan pembangunan hingga ke penghujung sistem itu diserahkan kepada pengguna.

Kitiran hayat pembangunan sistem meliputi beberapa fasa yang perlu dilalui dan setiap fasa mempunyai objektif tersendiri.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan kitaran hayat pembangunan sistem secara terperinci.

Fasa-Fasa dalam Kitiran Hayat Pembangunan Sistem

apa itu kitaran hayat pembangunan sistem

Berikut ialah beberapa fasa dalam kitiran hayat pembangunan sistem.

1. Fasa Analisis Keperluan

Fasa ini merupakan permulaan pembangunan sistem. Dalam fasa ini, sistem analisis akan mengenal pasti keperluan pengguna.

Analisis ini akan menentukan sama ada keperluan pengguna dapat dipenuhi oleh sistem yang akan dibangunkan.

Objektif utama fasa ini adalah untuk mengenal pasti keperluan pengguna dan menganalisis sama ada keperluan tersebut dapat dipenuhi oleh sistem yang akan dibangunkan.

2. Fasa Rekabentuk

Setelah keperluan pengguna dikenal pasti, fasa seterusnya adalah rekabentuk sistem. Dalam fasa ini, pembangun sistem akan merangka dan merancang sistem yang akan dibangunkan.

Objektif utama fasa ini adalah untuk merangka sistem yang dapat memenuhi keperluan pengguna.

3. Fasa Pembangunan

Fasa pembangunan adalah fasa yang paling penting dalam pembangunan sistem. Dalam fasa ini, sistem yang dirancang akan dibangunkan.

Pembangun sistem akan menggunakan teknologi dan alatan yang sesuai untuk membangunkan sistem.

Objektif utama fasa ini adalah untuk membina sistem yang berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pengguna.

4. Fasa Ujian

Setelah sistem dibangunkan, fasa seterusnya adalah fasa ujian. Dalam fasa ini, sistem akan diuji bagi memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi keperluan pengguna.

Objektif utama fasa ini adalah untuk memastikan sistem yang dibangunkan berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pengguna.

5. Fasa Pembaikan

Sekiranya terdapat masalah dalam sistem yang dibangunkan semasa fasa ujian, fasa seterusnya adalah fasa pembaikan.

Dalam fasa ini, pembangun sistem akan membaiki masalah dalam sistem yang dibangunkan.

Objektif utama fasa ini adalah untuk memperbaiki masalah dalam sistem dan memastikan sistem yang dibangunkan berfungsi dengan baik.

6. Fasa Pelancaran

Setelah sistem dibangunkan dan diuji dengan baik, fasa seterusnya adalah fasa pelancaran. Dalam fasa ini, sistem akan dilancarkan dan diserahkan kepada pengguna.

Objektif utama fasa ini adalah untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan diserahkan kepada pengguna.

7. Fasa Penyelenggaraan

Fasa terakhir dalam kitaran hayat pembangunan sistem ialah fasa pelaksanaan.

Dalam fasa ini, sistem yang dibangunkan akan dilaksanakan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan mengalami penambahbaikan berterusan.

Objektif utama fasa ini adalah untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dalam jangka masa panjang dan memberi manfaat kepada pengguna.

Faedah Kitiran Hayat Pembangunan Sistem

faedah kitiran hayat pembangunan sistem

Kitiran hayat pembangunan sistem adalah penting kerana ia memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi keperluan pengguna dan berfungsi dengan baik.

Proses ini membantu pembangun sistem untuk merangka dan membangunkan sistem yang lebih baik, pantas dan efisien.

Dalam jangka panjang, kitiran hayat pembangunan sistem membantu organisasi untuk mengurangkan kos pembangunan sistem dan meningkatkan produktiviti.

Ia juga membantu organisasi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dalam jangka panjang dan mengalami peningkatan berterusan.